Ochrana osobných údajov

 1. Informácia a poučenie o právach v zmysle súvisiacej platnej legislatívy SR a EÚ o ochrane osobných údajov

  1.    Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho.

  2.   Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Predávajúci tieto údaje chráni pred ich zneužitím, Vaše osobné údaje chránime pomocou SSL-proces Secure Socket Layer. Je to najbezpečnejší spôsob prenosu údajov na internete v súčastnosti.

  3.    Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), pre jeho identifikáciuje potrebné, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná ako adresa trvalého bydliska), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  4.    Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho  identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, adresu dodania (ak je iná ako adresa sídla), číslo telefónu, e-mailovú adresu, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho.

  5.    Kupujúci vyhlasuje, že podľa súvisiacich ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vyhlášky č. 164/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na európske nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) č. 2016/679 súhlasí s tým, aby predávajúci vo svojom IS spracovával a uschovával jeho osobné údaje. Tento súhlas udeľuje kupujúci predávajúcemu na dobu neurčitú. Predávajúci sa súčasne zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje kupujúceho neposkytne ďalej tretím osobám a kedykoľvek, na základe písomnej požiadavky kupujúceho, bude rešpektovať jeho rozhodnutie o odvolaní tohto súhlasu.

  6.    Kupujúci berie na vedomie, že služby predávajúceho nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov.  

  7.   Údaje o nákupoch kupujúceho sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne a sú ukladané v bezpečnej databáze predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje bezdôvodne neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou subjektov zmluvne spolupracujúcim s Golden Island (prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz).

  8.    Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci, v súlade s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom je povinný uschovávať súvisiace účtovné a iné doklady po dobu 10 (desať) rokov od vykonaného nákupu.

  9.   Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov priamo vo svojom zákazníckom účte.

  10. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.


                             Zber dát používaním služby GOOGLE ANALYTICS

  Naša webová stránka využíva Google Analytics, službu na webovú analýzu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať, ako využívate webovú stránku (na porovnanie pozri nižšie!). Informácie, ktoré súbory cookies vytvárajú o Vašom používaní tejto webovej stránky, sú spravidla prenášané na server firmy Google v USA a tam i ukladané. V prípade aktivácie IP anonymizácie na tejto webovej stránke však Google Vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných krajinách Dohovoru o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti.

  Len vo výnimočných prípadoch bude na server firmy Google v USA prenesená kompletná IP adresa a až tam skrátená. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie používať na vyhodnocovanie Vášho využívania tejto webovej stránky, na vyhotovovanie správ o aktivitách na webovej stránke a na ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a internetu, ktoré má Google poskytovať prevádzkovateľovi tejto webovej stránky. IP adresa, ktorú Váš prehliadač sprostredkováva v rámci Google Analytics, nebude zlúčená s inými údajmi Google.

  Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť formou príslušného nastavenia softvéru Vášho prehliadača, upozorňujeme Vás ale na to, že v takomto prípade nebudete poprípade môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete navyše zabrániť evidencii údajov vytváraných súbormi cookies a vzťahujúcich sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že stiahnete a nainštalujete si plug-in prehliadača, ktorý je dostupný pod týmto odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

  Bližšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. na https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme Vás na to, že na tejto webovej stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „gat._anonymizeIp();“, pomocou ktorého sa zabezpečuje anonymizovaná evidencia IP adries (tzv. IP maskovanie)